Bezrast: Vízia udržateľných spoločenstiev

← Späť do zoznamu článkov (bezrast)

Preklad manifestu Priateľov zeme vo Francúzsku, “Les Amis de la Terre”.

Tento manifest odhaľuje korene ekologickej a sociálnej krízy a našu víziu udržateľných spoločenstiev. Na základe konceptu ekologického priestoru ponúkame alternatívy ku kapitalizmu a „nekonečnému rastu“.

Ekologická a sociálna kríza

Zmeny klímy, narušenie biodiverzity, degradácia životného prostredia, znečistenie vody a pôdy, vyčerpávanie prírodných zdrojov sú hlavnými znakmi ekologickej krízy. Súčasný ekonomický model, kapitalistický a produktívny, založený na konkurencii a raste, prospieva menšine svetovej populácie, ktorej životný štýl založený na nadmernej spotrebe pretrváva iba vtedy, ak väčšina zostáva v chudobe a neistote.

Výnimkou z tohto fungovania nie sú ani projekty takzvaného trvalo udržateľného rozvoja, ekologického alebo dematerializovaného (digitálneho) hospodárstva. Pokroky v energetickej účinnosti týchto projektov sú okamžite anulované zvýšenou výrobou a spotrebou. Aplikácia dominantného spôsobu života, dokonca aj „zeleného“, na všetkých ľudí vyčerpá za niekoľko desaťročí pôdu, vodu, lesy, hlavné nerastné suroviny a energetické zdroje, a to nielen že ponecháva bez riešenia zmenu klímy, ale aj znásobuje riziko veľkých konfliktov.

Rovnako musíme zavrhnúť presvedčenie, že vedecké riešenia dokážu vyriešiť súčasné problémy bez toho, aby sme spochybnili dogmu o trvalom raste. Jadrová energia, GMO, geologické ukladanie CO2, nanotechnológie, všetky tieto technológie implementované bez demokratickej diskusie, predstavujú riziko pre zdravie, bezpečnosť a slobodu obyvateľstva a ekosystémov.

Čo sú udržateľné spoločenstvá 

Pre priateľov Zeme neexistuje jediný správny model spoločenstva. Existujú udržateľné spoločenstvá tak rozmanité, ako rozmanité ľudské spoločenstvá môžu byť, pričom každé z nich má absolútne rešpektovať demokratické princípy, sociálnu, hospodársku a ekologickú spravodlivosť, rodovú rovnosť, kultúru, mier, súlad s prírodou a riešenie konfliktov v nich má byť založené na metódach nenásilia.

Každé z týchto udržateľných spoločenstiev vlastným spôsobom rešpektuje dve dôležité zásady: triezvosť pri využívaní zdrojov a spravodlivosť pri zdieľaní zdrojov, znalostí a techník a to v rámci spoločenstva samotného (dovnútra) aj medzi spoločenstvami navzájom.

Zmena: Prechod na trvalo udržateľné spoločenstvá

Vytvorenie udržateľných spoločenstiev je nevyhnutné a naliehavé. Potrebujeme hľadať spôsoby, ako to dosiahnuť v týchto troch základných a neoddeliteľných úrovniach intervencií:

  • na individuálnej úrovni, pretože bez uvedomenia a zmeny správania sa nedá urobiť nič
  • na úrovni alternatívnych kolektívov, ktoré prispievajú k realizovaniu zmien
  • na úrovni verejných politík, pretože bez uplatňovania vnútroštátnych a medzinárodných zákonov a nariadení podporujúcich udržateľnosť nebude žiadna zmena možná

Na dosiahnutie trvalo udržateľných spoločenstiev sa už viac nemôžeme spoliehať na dogmu neustáleho rastu a jeho ukazovateľ HDP považovať za absolútne meradlo úspechu. Zmena najmä v bohatých krajinách prejde cez fázu znižovania výroby a spotreby, ktorou sa oslobodia od fixácie na „ideológiu rastu”.

Vyčerpávanie prírodných zdrojov je skôr dôsledok nadmernej spotreby bohatých krajín, ako nárastu svetovej populácie. Životaschopnosť života na Zemi si však vyžaduje stabilizáciu počtu obyvateľstva, ktorú, ako skúsenosti ukazujú, vždy sprevádza pokrok v oblasti slobôd, vzdelávania a sociálnych práv.

Základnou podmienkou prechodu (zmeny) je relokalizácia činností, teda obnovenie lokálnej štruktúry ekonomiky, ktorá bude solidárna a otvorená pre iné spoločenstvá. Relokalizácia znamená založiť hospodárstvo a obeh tovaru skôr na priamych prepojeniach medzi výrobcom a zákazníkom, ako na anonymite a štandardizácii. Je potrebné uprednostňovať krátke distribučné reťazce a predaj regionálnych produktov, ktoré dokážu poskytnúť veľa pracovných miest. Má ukončiť vykorisťovanie zdrojov vo vzdialených krajinách. Nejde o „úplnú lokálnu sebestačnosť“, ale o zabezpečenie toho, aby medzinárodný obchod prinášal úžitok všetkým obyvateľom, nielen niekoľkým firmám či špekulantom.

Po celom svete sa vyvíjajú experimentálne riešenia pre prechod na trvalo udržateľné spoločenstvá, od hnutia Transition Town (Mestá v Prechode), po prechod na dobrovoľnú skromnosť, cez AMAP (priama komunitná podpora malých lokálnych poľnohospodárskych podnikov) k ekologickým dedinám. Priatelia Zeme rozhodne podporujú všetky tieto iniciatívy. Prechod na trvalo udržateľné spoločenstvá však nemôže byť založený na jednoduchej akumulácii alternatív, ktoré samé nebudú stačiť na zmenu spôsobov výroby a dominantných mocenských štruktúr. Nevyhnutné budú opatrenia globálneho rozsahu, ktorými sa potvrdí prevaha politických riešení uskutočňovaných občanmi.

Demokratická požiadavka

Štát je naďalej garantom podpory všeobecného záujmu voči osobným záujmom. Treba ho viesť k tomu, aby svoju rolu regulátora plnil na to najvhodnejšími nástrojmi: regulácia, ekologické zdaňovanie, údržba a poskytovanie verejných služieb, vzdelávanie zamerané na solidaritu.

Teraz je však štát zneužívaný ekonomickými mocnosťami, ktoré sledujú iba napĺňanie svojich vlastných záujmov. Voči tomuto faktu, reprezentatívna demokracia, akú zažívame dnes, nepostačuje. Potrebujeme nájsť federálne a lokálne participatívne formy demokracie zamerané na posilnenie právomocí všetkých občanov. Tieto lokálne právomoci by mali byť postavené na spolupráci na všetkých úrovniach a zaviesť kalendár cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Nanovo premyslené budú musieť byť aj medzinárodné vzťahy, tak, aby viedli v prospech globálnej solidarity, a nie obchodných, finančných alebo nacionalistických záujmov.

Nanovo potvrdené musia byť aj ochrana a rozšírenie práv, najmä tých, ktoré sa týkajú „univerzálnych spoločných komodít“ (pôda, voda, vzduch atď). Musí byť doplnená tretia generácia právnych úprav, ktorá zohľadňuje ekologický rozmer, nadväzujúca na prvú generáciu týkajúcu sa politických práv a druhú generáciu, ktorá garantuje práva sociálne.

Podobne priatelia Zeme podporujú možnosť demokratickej intervencie občanov pri určovaní výskumných politík a technologických rozhodnutí a vyzýva na uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti a moratórií na rizikové technológie.

Prehodnotenie podnikania a hospodárstva

Zlyhania komunizmu by sa nemali používať ako zámienka na maskovanie zlyhaní kapitalizmu a na odďaľovanie jeho prekonania. Kapitalizmus nie je schopný brať ohľad na limity planéty, čo ho diskredituje pri riešení ekologickej krízy. Takisto vždy spôsobuje rozširovanie sociálnych nerovností, čo ho diskredituje pri zabezpečovaní spravodlivého prerozdeľovania a zdieľania zdrojov. V dôsledku toho kapitalistická logika nemôže byť súčasťou trvalo udržateľného sveta.

Koncentrácia veľkých spoločností a bánk musí byť prísne obmedzená. Prísna regulácia trhu, predovšetkým finančných, investičných a obchodných trhov, je tiež nevyhnutná. Súkromné ​​vlastníctvo musí byť prísne regulované – vzhľadom na zlé praxe vedúce až k tzv. privatizácii života –  a zosúladené s požiadavkami všeobecného záujmu. Mali by sa podporovať tradičné alebo inovatívne formy užívateľských práv a tzv. kolektívneho vlastníckeho práva s užívateľským benefitom. Priatelia Zeme podporujú všetky formy podnikania, ktoré ponúkajú alternatívy k súčasnému dominantnému modelu: miestne malé a stredné podniky, družstvá COOP, združenia, SCOP (Družstevné a participatívne spoločnosti), SCIC (Občianske spoločnosti kolektívneho záujmu), solidárne finančné organizácie atď.

Menej tovaru, viac vzťahov

Trvalo udržateľné spoločenstvá nie sú synonymom návratu k chudobe a regresii. Osobné inovácie a úspechy sa podporujú, pokiaľ prispievajú k všeobecnému záujmu. Cieľom už nie je materiálny rast a je možné prehodnotiť vzťah k času a práci. Ľudia sa tak budú môcť venovať mnohým činnostiam, ktoré prinášajú radosť a potešenie a dávajú zmysel životu.

Trvalo udržateľné spoločenstvá dovoľujú vyjadrovať solidaritu, štedrosť a čestnosť, základné hodnoty, ktoré umožňujú ich členom čeliť výzvam, ktoré prídu. Musia byť postavené na uvedomení si potreby rešpektovať naše limity (nekonečný rast nie je možný v konečnom svete), a dôvery vo všetko to, kvôli čomu si udržateľnosť vôbec želáme. Surovinovo udržateľné, priateľské k svojim členom, solidárne s ostatnými spoločenstvami, rešpektujúce biosféru a všetkých obyvateľov planéty: to sú spoločenstvá, ktoré chceme.