Stanovy

AKO SA STAŤ ČLENOM

Každý nový člen súhlasí so stanovami OZ Bystro

STANOVY
I.
Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je “Bystro”.
Sídlom občianskeho združenia je Sibírska 18, 83102 Bratislava.

II.
Ciele
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie spolupráce a dobrých vzťahov medzi obyvateľmi Zeme, podpora lokálnej ekonomiky, podpora kultúry, zdravého životného štýlu a to všetko v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä
Ponúkať priestor za účelom vzdelávania a aktívneho využitia voľného času
Vytvárať a podporovať projekty výmeny a zdieľania objektov, nástrojov a výrobkov
Podporovať a propagovať lokálnych a malých producentov
Podporovať a organizovať športové a kultúrne udalosti (hudba, tanec, výtvarné umenie)
Podporovať a organizovať prednášky, diskusie, stretnutia
Organizovať semináre a workshopy zamerané na opravu a nové využitie použitých vecí a zariadení
Zvyšovať povedomie o ekológii prostredníctvom propagácie, prednášok a workshopov

III.
Členstvo

Členom môže byť každá fyzická osoba, obyvateľ vesmíru z rovnakej časovej dimenzie, inteligentná forma života.
Vznik členstva
Členstvo v združení vzniká na základe vôle uchádzača stať sa členom združenia po schválení Intergalaktickým zhromaždením členov
Zánik členstva
Členstvo v združení zaniká písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
Vylúčením člena
Úmrtím člena
Zánikom združenia

IV.
Práva a povinnosti člena
Práva
zúčastňovať sa na činnosti združenia
zúčastňovať sa na organizačných stretnutiach združenia
právo voliť a právo byť volený do orgánov združenia
využívať majetok združenia v súlade s jeho stanovami
Povinnosti
dodržiavať stanovy združenia
plniť uznesenia orgánov združenia
pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
platiť členský poplatok vo výške stanovenej Intergalaktickým zhromaždením členov

V.
Orgány združenia
Orgány združenia sú Predseda a Intergalaktické zhromaždenie členov.
Intergalaktické zhromaždenie členov je najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
volí a odvoláva všetky ostatné orgány vrátane štatutárneho orgánu
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
schvaľuje prijatie nových členov
rozhoduje o zániku združenia
schádza sa minimálne raz do roka a zvoláva ho štatutárny orgán a to najmenej 14 dní vopred
najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia
Intergalaktické zhromaždenie členov je uznášaniaschopné ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov združenia pričom rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Predseda
je štatutárnym orgánom združenia ktorý za svoju činnosť zodpovedá Intergalaktickému zhromaždeniu členov
je štatutárnym zástupcom združenia a koná v jeho mene navonok vo všetkých veciach
vykonáva neodkladné rozhodnutia združenia medzi Intergalaktickým zhromaždením členov
zvoláva Intergalaktické zhromaždenie členov a to minimálne 1 krát do roka to písomne alebo mailom najmenej 14 dní vopred
je povinný zvolať Intergalaktické zhromaždenie členov na žiadosť ktoréhokoľvek z členov združenia do 14 dní odo dňa doručenia výzvy.

VI.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade s všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade s všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole všetkých členov združenia.
Majetok združenia tvoria:
členské príspevky
dotácie, dary, granty
iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia, príp. iné aktivity v súlade so stanovami združenia

VII.
Zánik združenia
Združenie zaniká
zlúčením s iným občianskym združením
dobrovoľným rozpustením
O zániku rozhoduje Intergalaktické zhromaždenie členov, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Intergalaktické zhromaždenie členov Likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Intergalaktického zhromaždenia členov. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra

VIII.
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na Intergalaktickým zhromaždením členov na zasadnutí dňa ……….
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.